Thành lập công ty du học

Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học Tổ chức dịch vụ tư vấn du học được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học khi có đủ các điều kiện sau đây: – Được thành lập theo quy định pháp luật; – Có trụ sở, cơ sở...